បទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ។

សន្ទះបិទបើកខ្យល់ដែលប្រើដោយដែកអ៊ីណុក