បទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ។

ការសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការបញ្ចោញទឹករំអិល Rotary Discharge Feeder Airlock Valve Star Feeder Air Lock Valve