បទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ។

សន្ទះបិទបើក Pneumatic Diverter