បទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ។

សម្ពាធអវិជ្ជមានបញ្ជូន rotary airlock valve airlock សម្រាប់ម្សៅស្រូវសាលី និងការបញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិ pneumatic