បទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ។

ផ្លុំតាមរយៈលំហូរតាមរយៈ Positive Conveying Rotary Airlock Valve សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនម្សៅស្រូវសាលី ប្រព័ន្ធបញ្ជូនខ្យល់