បទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ។

រុះរើចេញរហ័ស រហ័ស សម្អាត Rotary Airlock Valve