បទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ។

Rotary Discharge Feeder Airlock Valve សន្ទះបិទបើកខ្យល់