បទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ។

Rotary Airlock Feeder

  • Rotary Feeder Valve

    Rotary Feeder Valve

    ឈ្មោះផលិតផល៖ វ៉ាល់ចំណីរ៉ូតារី

    ការប្រើប្រាស់៖ ប្រព័ន្ធបញ្ជូនសម្ពាធអវិជ្ជមាន

    សម្ភារៈ៖ ដែកកាបូន និងដែកអ៊ីណុក